Wet- en regelgeving

Persoonsregistratie, privacy wetgeving, privacy policy, Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

Persoonsregistratie
Uw handtherapeut (fysio- en/ of ergotherapeut) houdt een registratie bij van uw administratieve en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing (meer informatie: www.cbpweb.nl ). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig om met uw gegevens. Naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, zijn er regels vastgelegd in een zogenaamd Privacyreglement, zoals hieronder weergegeven.

Privacy
Toegang tot de gegevens; Behalve de fysiotherapeut en/of de ergotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de andere fysiotherapeuten en ergotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
Inzagerecht; U heeft het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut of ergotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Wat zijn de rechten en plichten van zorgverlener en patiënt?
Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daaraan houden.
Plichten zorgverlener: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:
– Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
– De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
– De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid;
– Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.
Krijgt u niet voldoende informatie van uw zorgverlener, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.
Als patiënt heeft u onder andere het recht:
– Om zelf een zorgverlener te kiezen;
– Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
– Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener);
– Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener;
– Op inzage in uw medisch dossier.
U heeft als patiënt ook plichten:
– U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen;
– U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.
Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen:
Is de patiënt wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor. Is de patiënt tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd. Patiënten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.
Niet volledig informeren bij noodsituatie
Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan een hulpverlener er voor kiezen u niet volledig te informeren. Ook kan een hulpverlener besluiten bepaalde informatie achter te houden. Bijvoorbeeld als hij vreest dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden. De hulpverlener moet dit altijd overleggen met een andere hulpverlener. Ook moet hij die informatie op een later, geschikter tijdstip wel geven.

Privacy Policy

Handtherapie Twente hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Handtherapie Twente houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke mini maal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwer king van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uit voering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Handtherapie Twente zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens zoals vermeld op onze website.

HTT_AVG